Képviselő-testületi referens

Képviselő-testületi referens

 • Jegyzőt aljegyzőt segítve:
  • Részt vesz az önkormányzat működésével kapcsolatos hivatali feladatok ellátásában.
  • Gondoskodik a testület és a bizottság ülésének előkészítéséről, az előterjesztések megfelelő példányszámban történő elkészítéséről, a meghívók és az előterjesztések expediálásáról, az egyes napirendi pontokhoz meghívottak jegyzékének összeállításáról, meghívásáról, a meghívónak és az előterjesztéseknek a város területén működő tömegkommunikációs média részére történő megküldéséről.
  • Biztosítja az ülések tárgyi feltételeit az KÖH szerveivel együttműködve.
  • Rendszeres kapcsolatot tart a városi képviselőkkel. Segítséget nyújt részükre a jogaik gyakorlásához és kötelezettségeik teljesítéséhez szükséges szervezési és ügyviteli kérdésekben.
  • Ellátja és koordinálja a bizottságok működésével kapcsolatos előkészítő, szervező, ügyviteli és adminisztrációs feladatokat.
  • Ellátja a közmeghallgatás, a városi gyűlés és a városrészi tanácskozás előkészítésével, szervezésével, ügyvitelével kapcsolatos feladatokat az Informatikai Kabinet, valamint az érintett belső szervezeti egység közreműködésével.
  • Részt vesz a nemzetiségi önkormányzatok működésével kapcsolatban a 2011. évi CLXXIX. törvényben meghatározott hivatali feladatok ellátásában, közreműködik a nemzetiségi önkormányzatok működési feltételeinek biztosításában.
  • Végzi a helyi önkormányzati képviselők, valamint a bizottságok nem képviselő tagjainak vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségével összefüggő adminisztratív feladatokat.
  • Gondoskodik a testületi jegyzőkönyvek és azok kötelező mellékletei egy okiratként történő összefogásáról.
  • Kezeli a vagyonnyilatkozatokat.
  • Ellátja a KÖH köztisztviselőinek, ügykezelőinek alapvizsgára, szakvizsgára történő felkészítését, szervezi a szakképzésüket, továbbképzésüket, és a közigazgatási vezetőképzést.
  • Előkészíti és bonyolítja a teljesítménykövetelmények megállapítását és a teljesítményértékelések adminisztratív feladatait.
 • Feladatát képezi a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény szerinti éves szakmai munkaértékelések előkészítése, adminisztratív lebonyolítása.
 • Részt vesz az önkormányzati szabályzatok polgármester és a jegyzői utasítások kihirdetésében.
 • Közreműködik a Jegyző európai parlamenti-, országgyűlési és helyhatósági választással, népszavazással és népi kezdeményezéssel, valamint a nemzetiségi kisebbségi önkormányzati képviselők választásával kapcsolatos feladat- és hatásköreinek ellátásában.
 • Szervezi, rendezi a nemzeti és a városi önkormányzati rendezvényeket.
 • Ifjúságpolitikával kapcsolatos feladatok:
 • Ellátja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben (továbbiakban: Mötv.), a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben (továbbiakban: Nkt.) és egyéb jogszabályokban meghatározott ifjúságpolitikával kapcsolatosan előírt önkormányzati - közigazgatási feladatokat:
 • Kapcsolatot tart ifjúsági szervezetekkel, egyesületekkel, alapítványokkal, iskolai diákönkormányzatokkal.
 • Javaslatot dolgozz ki az ifjúsági szervezetek, csoportok támogatásának rendszerére.
 • Segíti és koordinálja az ifjúsági szervezetek és csoportok tevékenységét.
  Részt vesz ifjúsági táborok, képzések szervezésében és lebonyolításában.
 • Együttműködik a gyermek és ifjúsági korosztállyal foglalkozó bizottsággal, intézményekkel.
 • Részt vesz – szükség esetén segíti – a gyermek és ifjúsági korosztályt érintő programokat.
 • Részt vesz a Gyermek- és Ifjúsági Koncepció és a Cselekvési Terv kidolgozásában.
 • Közreműködik a gyermek és ifjúsági korosztályt érintő országos és regionális pályázatok elkészítésében és benyújtásában és szükség szerint a projekt lebonyolításában, majd a pályázat kiírója felé történő elszámolásban.
 • Az önkormányzat által kiírt, ifjúsági témájú pályázatokat előkészíti, koordinálja, a döntés-előkészítésben részt vesz.
 • Képviselő-testület és bizottságai részére a döntés-előkészítő folyamat során anyagokat készít.
 • A város ifjúsága részére programokat szervez, lebonyolít.

 A kulturális ágazathoz kapcsolódó feladatok:

 • Ellátja az önkormányzat és a KÖH közvetlen közművelődési, közgyűjteményi, múzeumi és művészeti igazgatással kapcsolatos feladatokat a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint;
 • Előkészíti és koordinálja a városi kulturális nagyrendezvényeit azok szerződéseit, valamint helyszíni ellenőrzéseket tart, bekéri és összegzi a szakmai beszámolókat és elszámolásokat.
 • Kapcsolatot tart a városi, megyei és országos rendezőszervekkel, amatőr és professzionális művészeti szervezetekkel.
 • Szervezi az állami – és nemzeti ünnepek városi megemlékezéseit.
 • Részt vesz a Zenél a Városháza, a Borbarátok éjszakája, valamint a Lobby Party és az országos megemlékezésekhez köthető (pl. március 15., október 23, augusztus 20.) városi ünnepségek koordinációjában.
 • Az aljegyző irányításával a kulturális pályázati alap aktuális pályázatainak kiírása, a pályázat bonyolítása, a bizottsági előterjesztések előkészítése, a pályázatok nyilvántartása, a támogatási megállapodások előkészítése, az elszámolások ellenőrzése.
 • A kulturális ügyekért felelős bizottság munkájának koordinációja, bizottsági anyagok előkészítése, a bizottság üléseinek szervezése.

  

Sajtóreferensi feladatok:

 • Ellátja az önkormányzat és a KÖH kommunikációjának szervezését. Ennek során:
  • összegyűjti a lakosságtól, képviselőktől érkező véleményeket, problémákat, javaslatokat, továbbá eljuttatja azokat az illetékes irodákhoz, valamint figyelemmel kíséri a válaszadást,
  • jegyző irányításával intézi a polgármesterhez internetes közösségi csatornákon érkező lakossági bejelentésekkel kapcsolatos ügyeket,
  • elvégzi mindazt a feladatot, amely az egyes szakterületeken a médiával kapcsolatosan jelentkezik.
  • a polgármester és a jegyző utasításai alapján kapcsolatot tart a Szentlőrinci Média Nkft-vel.

Sportügyi referensi feladatok:

 • Közreműködik sportpolitikai célkitűzések kidolgozásában, a város sportszakmai távlati elképzeléseinek előkészítésében, szakmai körökben való megtárgyalásában, a sportkoncepció elkészítésében.
 • Szükség szerint részt vesz a sportversenyekben, rendezvényeken, segít azok előkészítésében és lebonyolításában.
 • Koordinálja és felügyeli a Városi Sportcsarnok és a sportlétesítmények hasznosítását.
 • Véleményezi a sportlétesítmények építésének, fenntartásának, fejlesztésének támogatási kérdéseit, valamint a sporttevékenység támogatására irányuló kérelmeket. 

 

Sporttal kapcsolatos feladatok:

 • Ellátja a Mötv, a Nkt. törvényben, a sportról szóló törvényben, és egyéb jogszabályokban meghatározott, sporttal kapcsolatosan előírt önkormányzati - közigazgatási feladatokat.
  • Szervezi és összehangolja a diák- és szabadidősporttal, valamint a rekreációval kapcsolatos feladatokat.
  • Koordinálja a versenysport területén kiemelkedő szakosztályok részére működési feltételeiket segítő szolgáltatások, szakmai eszközök, felszerelések biztosításához nyújtott támogatásokat. Közreműködik és figyelemmel kíséri a sportra fordítható pénzeszközök felhasználását.
  • Segíti az évenként elismerésre, kitüntetésre a város legeredményesebb sportolóit, sportvezetőinek felterjesztése körüli feladatok végrehajtását.
  • Véleményezi a sportlétesítmények építésének, fenntartásának, fejlesztésének támogatási kérdéseit, valamint a sporttevékenység támogatására irányuló kérelmeket.
 • Gondoskodik a város sportkoncepciójában megfogalmazott elvek érvényesüléséről, és közreműködik az abban foglaltak végrehajtásában. 

 

A köznevelési ágazathoz kapcsolódó feladatok:

 • Ellátja a Mötv-ben és az Nkt törvényben és egyéb jogszabályokban meghatározott köznevelési önkormányzati – közigazgatási feladatokat.
 • Előkészíti az önkormányzat közneveléssel összefüggő döntéseit, gondoskodik a működési körbe tartozó feladatok végrehajtásáról.
 • Előkészíti az intézmények alapító okirata módosítását.
 • Előkészíti a jegyző hatáskörébe utalt közneveléssel kapcsolatos döntéseket.
 • Szervezi és koordinálja az önkormányzat köznevelési feladataival kapcsolatos célkitűzéseinek megfelelő döntés végrehajtását.
 • Javaslatot készít az óvodai működési (felvételi) körzetek meghatározására, esetleges módosítására.
 • Részt vesz a működés törvényességét vizsgáló ellenőrzésekben.
 • Előkészíti a köznevelés területén dolgozók kitüntetési javaslatait.
 • Részt vesz a fenntartók számára kiírt nevelési, infrastruktúra-fejlesztési témájú pályázati munkában.
 • Kapcsolatot tart a közoktatási ágazat működését segítő külső szervekkel, felettes hatóságokkal, az intézmények munkáját segítő szervezetekkel, intézményekkel, alapítványokkal.
 • Kapcsolatot tart a városban működő köznevelési intézményekkel és fenntartókkal.

Civil szervezetekkel kapcsolatos feladatok:

 • Kapcsolatot tart, folyamatosan együttműködik a helyi civil szervezetekkel.
 • Szervezi az önkormányzat és a civil szervezetek közötti rendszeres és hatékony kommunikációt.
 • Előkészíti a Képviselő-testület elé a civil ügyeket érintő előterjesztéseket.
 • Segíti az önkormányzati támogatásra vonatkozó pályázat kiírását.
 • A támogatási szerződéseket aláírásra előkészíti.
 • Előkészíti, koordinálja, és ellenőrzi az önkormányzati feladatok civil szervezeteknek történő átadását.
 • Döntésre előkészíti a civil szervezetekkel kötendő együttműködési megállapodásokat.
 • Tanácskozási joggal részt vesz a Civil Kerekasztal (amennyiben felállításra kerül) ülésein.
 • Összegyűjti, rendszerezi a civil szervezetekre vonatkozó statisztikai adatokat.

 

Ügyintéző:

Név/beosztás

Telefon

Email

Feladat

Szakács Honoráta képviselő-testületi referens

 73/570-989

 Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

képviselő-testület és a bizottság ülésének előkészítése, ifjúsági, sport, sajtó, kulturális és civilszervezetekkel kapcsolatos feladatok,

Csonkamindszent és Kacsóta önkormányzati ügyei.