Településgazdálkodási Iroda

Településgazdálkodási Iroda

 

Vezető

Somfalvi József irodavezető

Telefon: +3673/

Mobiltelefon: +3630/

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Feladata a város egészének jövőjére kiható, társadalmi-gazdasági és környezetalakítási tevékenység koordinálása, melynek célja a lakosság életszínvonalának ellátási és környezeti viszonyának javítása, a fenntartható településfejlődés biztosítása.

Településfejlesztés területén kiemelt feladata a településfejlesztési koncepció az integrált településfejlesztési stratégia kialakítása, önkormányzati tulajdonú ingatlanok telepítési tanulmányterveinek kidolgozása és ezek alapján a kiemelt szintű projektek fejlesztése.

Jogszabály alapján ellátja a fejlesztési tervek társadalmi partnerségi egyeztetésével és elfogadásával kapcsolatos feladatokat. Részt vesz a Baranya Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórummal kapcsolatos feladatok ellátásában. Közreműködik a város és a térség fejlesztési programjainak előkészítésében,

Településüzemeltetés

 • Közútkezeléssel kapcsolatos feladatai:
  • Közutak, hidak, járdák üzemeltetése, karbantartása, a biztonságos közlekedés biztosításának keretében a karbantartási ütemterv elkészítése, a vállalkozók műszaki ellenőrzése.
  • Forgalomirányító berendezések üzemeltetése, a közúti jelzések, burkolati jelek karbantartása, forgalmi rend felülvizsgálatok elvégzése, az indokolt intézkedések megtétele, a felújítások megtervezése.
  • Önkormányzati tulajdonú közlekedési területek nem közlekedési célú igénybevételéhez közútkezelői hozzájárulás adása.
  • Az önkormányzat tulajdonában lévő útvagyon jó gazda módjára történő gondozása, a helyi lakossági érdekek érvényesítése a közutak védelme érdekében.
  • A lakosság közlekedéssel kapcsolatos panaszainak kivizsgálása, a szakmailag megalapozott tájékoztatás megadása.
  • Az úttartozékok és a közúti közlekedés irányításának célját szolgáló berendezések elhelyezése, a közutak burkolatbontásainak ellenőrzése. Ennek keretében vizsgálja az építési anyag, a kitermelt föld, törmelék elhelyezésének, tárolásának az ideiglenes és végleges útburkolat helyreállításának ellenőrzése, a munkavégzés folyamatosságának, a határidők pontos betartásának figyelése.
  • Útkezelői behajtási és várakozási kérelmek elbírálása, engedélyezése, az elbírálást követően a Jogi és Hatósági Iroda Közterület - felügyeletére továbbítása az engedélyek kiállítása céljából.
  • Az útvagyonnal kapcsolatos - jogszabály által előírt - nyilvántartásokhoz adatszolgáltatás.
  • Útellenőri szolgálat működtetése.
 • Egyéb, közlekedéssel kapcsolatos feladatai:
 • A hatályos jogszabályok szerinti útügyi hatósági munka ellátása.
 • A szakhatóságokkal való együttműködés.
 • Az útvagyonnal kapcsolatos érdekek képviselete.
 • Parkolás-gazdálkodással kapcsolatos közútkezelői feladatok ellátása.
 • Külterületi utak és vízelvezetés kezelése, karbantartásának szervezése.
 • A természetes/jogi és egyéb személyek tulajdonában álló ingatlanok telekalakítása során kialakításra kerülő út ingatlanok önkormányzati tulajdonba vételének műszaki szempontból történő előzetes véleményezése, a döntést követően – amennyiben az szükséges – a közlekedési hatóságnál eljárás kezdeményezése, valamint a tulajdonba vételt követően az út karbantartása és kezelése.
 • Csapadékvíz rendezéssel összefüggő feladatai:
  • A meglévő csapadékvíz elvezető művek karbantartása, működésének biztosítása, a vállalkozók műszaki ellenőrzése.
  • A III. rendű vízfolyások karbantartásának, rendezésének megtervezése, a szükséges beavatkozások lebonyolítása.
  • A helyi vízrendezés érdekeinek képviselete a szakhatóságok, felügyeleti szervek felé.
 • Városüzemeltetéssel, fenntartással kapcsolatos feladatai:
  • A város köztisztasági feladatainak ellátása, ezen belül a téli felkészülési terv elkészítése és ellenőrzése.
  • Parkfenntartási feladatok ellátása.
   • Parkfenntartással, fakezeléssel, fatelepítéssel kapcsolatos lakossági bejelentések kivizsgálása, a szakmailag megalapozott tájékoztatás megadása. Parkfenntartással, fakezeléssel, növényvédelemmel, faültetéssel kapcsolatos fenntartási munka koordinálása, műszaki ellenőrzés.
   • Az önkormányzat kezelésében lévő játszóterek fenntartása.
   • Az önkormányzat kezelésében lévő köztéri alkotások karbantartása, új utca névtáblák kihelyeztetése.
   • Utcabútorok közterületre történő kihelyeztetése.
   • Az önkormányzat kezelésében lévő temetők fenntartási munkáinak (urnahelyek és sírhelyek értékesítése, nyilvántartás vezetése, lejárt urnahelyek folyamatos ellenőrzése, temetőgondnok foglalkoztatása, temettetők tájékoztatása, temető tisztaságának és a növényzet ápoltságának biztosítása) koordinálása, műszaki ellenőrzése. A temető fejlesztésével, felújításával kapcsolatos feladatok ellátása.
   • Közterületi ingatlanok esetében az ingatlanok kezelésével, üzemeltetésével, használatával kapcsolatos anyagi kötelezettséggel nem járó, a tulajdon és a bérleti jogot nem érintő tulajdonosi hozzájárulások adása.
   • A parlagfű irtással kapcsolatos feladatok ellátása együttműködik a Jogi- Hatósági csoporttal.
   • A környezetvédelmi nem hatósági feladatok ellátása.
   • A feladatok között szereplő fenntartási munkák - önkormányzati költségvetés által biztosított fedezetig - előkészítése és műszaki ellenőrzése.
   • A zöldterületeken végzendő felújításokra és beruházásokra javaslat készítése.
   • Játszóterek felújítására és létesítésére (különös tekintettel az érvényben lévő szabályokra) javaslat készítése.
   • A köztisztaság fenntartásáról és a települési szilárd hulladék helyi közszolgáltatás ellátásáról szóló helyi önkormányzati rendelet előkészítése és folyamatos módosítása.
   • A zöldfelületek és zöldterületek fenntartásával, létesítésével és használatával kapcsolatos helyi önkormányzati rendelet előkészítése és szükségszerű módosítása.
   • Temetőkkel és temetkezéssel kapcsolatos helyi rendelet előkészítése és szükségszerű módosítása.
   • Az önkormányzat kezelésében lévő zöldfelület és közlekedő felületek bontása esetén a kezelői hozzájárulás megadása.
   • Fakivágási hatósági munka végzése az érvényben lévő jogszabályok szerint.
  • A város hulladékgazdálkodási tevékenységének felügyelete, különös tekintettel a kötelező közszolgáltatás végzésére.
  • Közterületet érintő építések, rekonstrukciók esetén a tervezővel történő egyeztetések biztosítása - engedélyezési eljáráshoz kapcsolódóan tulajdonosi hozzájárulás megadása.
  • A lakosságot érintő városüzemeltetési feladatok, akciók szervezése és lebonyolítása.
  • Biztosítja a közmű alaptérkép, egyesített közmű, út szakági, csapadékcsatorna szakági térkép változás vezetését (részben hatósági feladat).

 

Projekt előkészítési és Beruházási ügykör

 

 • Az Integrált Településfejlesztési Program eljárásrendje keretében feladatai:
  • A beruházási programjavaslat kialakításával meghatározza a projektek szakmai és műszaki tartalmát, a lehetséges alternatívákat, szükség szerint tanulmánytervet készíttet a döntési változatok kialakítása érdekében.
  • A kialakult beruházási programjavaslatokat egyezteti a Pénzügyi és Intézményellenőrzési, valamint a Jogi és Hatósági Csoporttal, ezt követően bemutatja és a jegyző elé felterjeszti.
 • Közterület, közlekedési létesítmények és közmű felújítással kapcsolatos feladatai:
  • Önkormányzat közterületeinek, közlekedési létesítményeinek és csapadékcsatorna hálózatának természetes elhasználásból következő felújításainak megtervezése, beruházási és fejlesztési javaslatok készítése.
  • Önkormányzat közterületeinek, közlekedési létesítményeinek és csapadékcsatorna hálózatának beruházási és fejlesztési kivitelezési munkálataihoz szükséges tervezési munkálatok elvégeztetése, a hatósági – építési és vízjogi létesítési engedélyek megszerzése.
  • Önkormányzat közterületeinek, közlekedési létesítményeinek és csapadékcsatorna hálózatának beruházási és fejlesztési kivitelezési munkálatainak megvalósítása során lefolytatja az Önkormányzat és Intézményei Közbeszerzési Szabályzata hatálya alá tartozó, nem közbeszerzési eljárásra tartozó versenyeztetéseket, előkészíti a kivitelezési (vállalkozási) szerződéseket.
  • Önkormányzat közterületeinek, közlekedési létesítményeinek és csapadékcsatorna hálózatának beruházási és fejlesztési kivitelezési munkálatok feladatainak megvalósítása, a kivitelezés lebonyolítása, a műszaki ellenőrzés biztosítása.
  • Önkormányzat közterületeinek, közlekedési létesítményeinek és csapadékcsatorna hálózatának beruházási és fejlesztési kivitelezési munkálatok feladatainak megvalósítását követően a műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatása, a létesítmény üzembe-helyezési eljárásának lefolytatása, a beruházás aktiválásával kapcsolatosan előírt adatszolgáltatások, beruházási, statisztikai nyilvántartások teljesítése; garanciális és szavatossági jogok érvényesítése.
 • Intézményi felújításokkal és beruházásokkal kapcsolatos feladatai:
  • Önkormányzat és intézményeinek beruházási és fejlesztési feladatainak előkészítése; a beruházási javaslatok, program elkészítése; a beruházási, felújítási igények gyűjtése, rendszerezése.
  • Önkormányzat és intézményeinek beruházási és fejlesztési kivitelezési munkákhoz szükséges tervezési munkálatok elvégeztetése, a hatósági – építési engedélyek megszerzése.
  • Önkormányzat és intézményeinek beruházási, épület-felújítási feladatainak megvalósítása során lefolytatja az Önkormányzat és Intézményei Közbeszerzési Szabályzata hatálya alá tartozó, nem közbeszerzési eljárásra tartozó versenyeztetéseket, előkészíti a kivitelezési (vállalkozási) szerződéseket.
  • Önkormányzata és intézményeinek beruházási, épület-felújítási feladatainak megvalósítása, a kivitelezés lebonyolítása, a műszaki ellenőrzés biztosítása.
  • Önkormányzat és intézményeinek beruházási, épület-felújítási feladatainak megvalósítását követően a műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatása, a létesítmény üzembe-helyezési eljárásának lefolytatása, a beruházás aktiválásával kapcsolatosan előírt adatszolgáltatások, beruházási, statisztikai nyilvántartások teljesítése; garanciális és szavatossági jogok érvényesítése, a Jogi és Hatósági Csoporttal.
 • Az önkormányzat tulajdonában álló Szentlőrinci Közüzemi NKft. szakmai feladatai ellátásnak ellenőrzése.
 • Egyéb felújításokkal és beruházásokkal kapcsolatos feladatai:
  • Pince és partfallal kapcsolatos lakossági bejelentések kivizsgálása,
   Pince és partfallal kapcsolatos vis maior pályázatok előkészítése, benyújtása, elszámolásának segítése.
  • Magánerős és nem magánerős közmű beruházásokhoz kapcsolódó nyilvántartás vezetése, az utólagos rácsatlakozások igazolásának kiadása.
 • Közbiztonsággal, polgárvédelemmel kapcsolatos feladatai:
  • Veszélyelhárítási tervek elkészítésében, katasztrófavédelmi felkészítésekben történő részvétel.
  • Közreműködés a lakosság felkészítésében, tájékoztatásában.
  • Közreműködés a lakossági riasztó rendszer működőképességének és karbantartásának ellenőrzésében.
  • Részvétel a polgári védelmi kötelezettség alatt álló állampolgárok polgári védelmi szervezetbe történő beosztásában, a szervezetek kiképzéseinek és gyakorlatainak előkészítésében és lebonyolításában.
  • Közreműködés a védekezéssel kapcsolatos szakmai döntésekben.
  • Részvétel a kitelepítési, kimenekítési, befogadási és visszatelepítés feladatokban.
  • Közreműködés a vis maior eljárásokban, a károk felmérésében és a helyreállítási -, újjáépítési tevékenységek ellenőrzésében.
  • Közreműködik a településre érkező segélyszállítmányokkal és adományokkal kapcsolatos feladatokban.
  • Ár- és belvízvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása.
 • Energiagazdálkodással kapcsolatos feladatai:
  • A város energia-gazdálkodásával kapcsolatos műszaki, gazdasági tevékenység ellátása, intézményi energia-gazdálkodás szakmai támogatása, ellenőrzése.
  • Elektromos, hírközlési-, gáz- és kábel-TV hálózat létesítése esetén engedélyezési eljárásban történő részvétel, tulajdonosi hozzájárulás megadása.
  • A feladatkörhöz kapcsolódó pályázatokban való részvétel.
  • Intézményi energia-gazdálkodási tervezésében való részvétel.
  • Az önkormányzat és intézményei részére ellenőrzési feladatot végzők energiagazdálkodással és annak ellenőrzésével kapcsolatos munkájának támogatása.
  • Önkormányzati épületek és létesítmények energiafogyasztásának, finanszírozásának ellenőrzése.
  • Energia adatszolgáltatási tevékenység koordinálása.
  • Energiajelentések készítése.
  • Energia racionalizálási tevékenység összefogása, koordinálása.
  • Energia szolgáltatási szerződések előkészítése, a szerződésben foglaltak ellenőrzése.
  • Intézményi energiagazdálkodási tevékenység összefogása, szakmai felügyelet biztosítása.
  • Az önkormányzat kezelésében lévő közvilágítási, díszvilágítási rendszerek
  • Vízi közművek (ivóvíz, szennyvíz, csapadékvíz) kapcsán a tulajdonosi érdekek képviselete.
  • Közvilágítási rendszer üzemeltetése.