Településfejlesztési és Üzemeltetési Csoport

Településfejlesztési és Üzemeltetési Csoport:

 

 • Végzi a hatósági ügyintézéshez szükséges műszaki, térképi, statisztikai és egyéb adatokat tartalmazó nyilvántartások vezetését.
 • Végzi a polgármester és a KÖH hatáskörébe tartozó építéshatósági feladatokat.
 • Segíti a főépítészi eljárásban intézni rendelt ügyeket.
 • Végzi a településarculati ügyeket.

Főépítésszel együttműködve, főépítészi feladatok

A területfejlesztéssel és -rendezéssel,  a településkép-védelemmel, továbbá az épített környezet alakításával és védelmével, valamint az építésüggyel kapcsolatos egyes feladatait az Önkormányzat a Főépítész közreműködésével látja el. A Főépítész a feladat- és hatáskörét érintő részletekre vonatkozóan tájékoztatást és szakmai véleményt ad a képviselő-testület illetékes bizottságainak, választott tisztségviselőinek és a KÖH szakirodáinak az egyedi hatósági ügyekben kialakítandó véleményükhöz.

A Főépítészi feladatait a Településüzemeltetési és Fejlesztési Csoport segíti.

 • A településrendezés, és helyi építési szabályzat témakörében:
  • Az állami főépítésszel, valamint az érintett önkormányzatokkal együttműködve elősegíti az Önkormányzat illetékességi területét érintő területrendezési és településszerkezeti tervek összhangjának kialakítását.
  • Folyamatosan figyelemmel kíséri a településrendezési eszközök (településfejlesztési koncepció, településfejlesztési terv, településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási tervek) hatályosulását, a tapasztalatokról tájékoztatja a szakbizottságot, a Képviselő-testület és a választott tisztségviselőket.
  • Közreműködik a kulturális örökség védelméről szóló törvényben foglaltakkal, valamint a kulturális örökség védetté nyilvánításának részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben foglaltakkal kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátásában. A kulturális örökség védelme érdekében a közcélú fejlesztések során - így különösen a terület- és településfejlesztés, terület- és településrendezés és az ezzel kapcsolatos beruházások tervezése során - feladatait a védelemmel összhangban végzi.
  • A településrendezési terveket nyilvántartja, közreműködik a tervi szabályozáson alapuló adatszolgáltatásban.
  • Döntésre előkészíti a szabályozással érintett területre vonatkozó javaslatot, az adott terület sajátosságainak megfelelően a szükséges alátámasztó munkarészeket, valamint a tervezési megbízás egyéb feltételeit. Ennek keretében a tervkészítés vagy harmadik fél bevonásával történő finanszírozása esetén: véglegesíti a finanszírozás tárgyában kötendő megállapodás feltételeit.
  • Tájékoztatást ad az érdekelt államigazgatási szervek, az érintett állampolgárok, szervezetek, érdekképviseleti szervek, valamint a szomszédos és az érintett egyéb települések önkormányzatai részére a tervek készítéséről.
  • A terv készítése során együttműködik a tervezővel, szükség esetén a terv készítésének finanszírozásában közreműködő harmadik személyekkel, melynek során képviseli az önkormányzat érdekeit.
  • Szervezi és irányítja a településrendezési tervek véleményezési eljárásait, ezek során biztosítja a tervek készítésének nyilvánosságát, amely során igénybe veszi a rendelkezésre álló írott és elektronikus kommunikációs lehetőségeket is. Szükség esetén ennek keretében lakossági meghallgatást szervez és kiemelten biztosítja a tervezési folyamat részleteinek a lakosság és az érintett egyéb személyek, szervezetek részéről történő megismerhetőségét.
  • A véleményezési eljárás befejezését követően a beérkezett észrevételek figyelembevételével a településrendezési terveket döntésre előkészíti.
  • Gondoskodik a jóváhagyás során hozott változások átvezetéséről.
  • A jóváhagyást követően tájékoztatást ad a településrendezési terv tartalmáról.
  • Együttműködik az illetékes Földhívatallal, az építésügyi nyilvántartást vezető hatóságokkal és alkalmazó intézményekkel, az építésügyi és más hatóságokkal, valamint a vélemény-nyilvánításra jogosult államigazgatási szervekkel.
  • A terület- és településfejlesztési, valamint a terület- és településrendezési feladatok ellátása során részt vesz az érintett önkormányzatok közös, összehangolt döntéseinek előkészítésében.
  • Végzi a települési belterületbe vonások és ingatlanfejlesztések (a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításával kedvezőbb feltételekkel beépíthetővé váló ingatlanok) kapcsán fizetendő egyszeri összegről szóló megállapodások előkészítésével kapcsolatos teendőket és koordinálja az előkészítésben résztvevő szakirodák és bizottságok közötti munkát, Képviselő-testületi előterjesztést készít.
  • Közreműködik a területrendezési tervek és a településrendezési eszközök nyilvántartására, a szabályozásokon alapuló adatszolgáltatásra és az ezzel kapcsolatosan felmerülő költség megállapítására vonatkozó helyi szabályok előkészítésében.
  • Részt vesz - szükség szerint adatok szolgáltatásával – az önkormányzat illetékességi területére vonatkozó területi és települési információs rendszerek kialakításában és működtetésében.
 • Településkép védelem, településképi eljárások
  • Előkészíti a településfejlesztési koncepció, a stratégia, a településrendezési eszközök, a települési arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítésének és módosításának tekintetében a partnerségi egyeztetés szabályait, gondoskodik azok érvényesüléséről.
  • Előkészíti az önkormányzat településkép védelmével összefüggő helyi szabályozását, figyelemmel kíséri a Települési Arculati Kézikönyvben és a településképi rendeletben foglalt településkép védelmi szempontok érvényesülését. Ennek keretében:
   • Szakmai véleményével, állásfoglalásával segíti a város egységes táji és építészeti arculatának alakítását.
   • Településképi véleményezési, és településképi bejelentési eljárások építészeti dokumentációinak szakmai véleményezésével megalapozza és döntésre előkészíti a településkép védelme érdekében kiadott polgármesteri állásfoglalásokat, és nyilvántartást vezet az állásfoglalásokról.
   • A településkép védelme érdekében tájékoztatást ad és szakmai konzultációt biztosít a településképi követelményekről, ennek keretében javaslatot tehet a településképi követelmények érvényesítésének módjára.
   • Helyi építészeti-műszaki tervtanácsot működtet.
   • Településképi kötelezéseket folytat a városképet hátrányosan érintő ingatlantulajdonosokkal szemben.
  • Közreműködik a települési önkormányzat Építési törvényben meghatározott építésügyi feladatainak az ellátásában.
  • Előkészíti az önkormányzat helyi építészeti értékek védelmével kapcsolatos szabályozását és figyelemmel kíséri annak érvényesülését, gondoskodik az azokkal összefüggő nyilvántartás vezetéséről; Előkészíti a helyi építészeti örökség védetté nyilvánításával és a védelem megszüntetésével kapcsolatos döntéseket.
  • Közreműködik a település jellemző szerkezetét és a településképet befolyásoló, illetve meghatározó egyedi építményekkel összefüggő – a hatósági döntést megelőző – egyeztetési eljárásban.
  • A Városüzemeltetési Iroda által megrendelt tervek, közterület alakítási tervek elkészítését követően részt vesz azok véleményezésében és ellenőrzi e tervek településképi rendelettel való összhangját, szükség esetén gondoskodik jóváhagyásra történő előkészítésükről.
 • Településfejlesztés témakörében:
  • Részt vesz a településpolitikai, településfejlesztési, településüzemeltetési és az önkormányzat ingatlanvagyon-gazdálkodási programjának elkészítésében és egyeztetésében, továbbá az ágazati koncepciók települést érintő részeinek összehangolásában és véleményezésében. Szakmai véleményével segíti az önkormányzatnak az előzőekkel kapcsolatos döntései előkészítését, állásfoglalásainak kialakítását.
  • Közreműködik a városfejlesztési programok, projektek, pályázati anyagok előkészítésében, valamint tervpályázatokat bonyolít le. Az Iroda figyelemmel kíséri a magasépítési tervezések folyamatát, és szakmai szempontból –ellenőrzi az önkormányzat (és intézményei) részére leszállított terveknek az önkormányzat beruházási céljaihoz, városfejlesztési elképzeléseihez való igazodását.
  • Az önkormányzat testületei városfejlesztési tárgyú döntéseinek előkészítő szakaszában a Városüzemeltetési Irodával együttműködve részt vesz a tervezési program meghatározásában, tanulmánytervek, beruházási programtervek és megvalósíthatósági tanulmányok építészeti-, műszaki megalapozó munkarészeinek elkészíttetésében, az elkészült tanulmányokat véleményezi, értékeli.
  • Az önkormányzat és a KÖH, valamint intézményei működése során felmerült fejlesztési, felújítási igények, magasépítési feladatok szakmai értékelését végzi. Az Iroda ennek keretében közreműködik az építési beruházási tárgyú (köz)beszerzési eljárások műszaki leírásainak elkészítésében, esetenként a beérkezett ajánlatok alapján az ajánlattevők műszaki és szakmai alkalmasságának értékelésében.
 • Stratégiai tervezési és monitoring
 • Az Integrált Településfejlesztési Program eljárásrendje keretében a feladatai:
 • Stratégiai tervezési feladatok
 • Monitoring feladatok
 • Stratégiai tervezési feladatok
  • A településrendezéssel és településfejlesztéssel összefüggésben rövid, közép és hosszú távú operatív, stratégiai és koncepcionális programokat, terveket, és dokumentumokat készít, készíttet az érintett szakirodák bevonásával
  • Az ITS dokumentumokban bekövetkező változásokat végigkoordinálja és dokumentálja. Értékeli az egyes projekt javaslatok és támogatási kérelmek meghatározott területi kiválasztási kritériumokhoz történő illeszkedését, melynek eredményéről a csoport vezetője az Irányító Hatóság felé nyilatkozatot állít ki.
  • Nyomon követi a jövőképben, az átfogó és specifikus célokban illetve a külső és belső feltételekben bekövetkező változásokat és annak megfelelően aktualizálja a megfelelő dokumentumokat.
  • Javaslatot illetve cselekvési tervet készít a dokumentumok által meghatározott fejlesztési irányok megvalósításának módjára, szereplőire, feltételeire, ütemezésére, valamint a felhasználható lehetséges forrásokra.
  • Az önkormányzat városfejlesztési tárgyú döntéseinek előkészítő szakaszában szakmailag megalapozó tervezési programok, tanulmánytervek, beruházási programtervek, beépítési javaslatok és megvalósíthatósági tanulmányok elkészítésével vagy megrendelésével összefüggő feladatokat ellátja, az elkészült tanulmányokat értékelésre átadja/bemutatja a Városüzemeltetési Irodának és a Vagyongazdálkodási Irodának.
  • Közreműködik az ingatlanfejlesztési projektekben a stratégiai városfejlesztési célok érvényesülése érdekében. Jelzi, ha ellentmondást észlel az egyes projektek között, vagy ha a fejlesztések várható eredményei egymást kioltják.
  • Részt vesz a megye és az Szentlőrinci Kistérség Többcélú Társulása gazdaságfejlesztési elképzeléseinek, (koncepciók, stratégiák, programok) véleményezésében, kidolgozásában.
  • Szükség esetén részt vesz az Szentlőrinci Kistérség Többcélú Társulása települései településrendezési terveinek város és területfejlesztési irányú véleményezésében.
  • Véleményezi, mely külterületi és belterületi ingatlanok eladása és vétele szolgálja az önkormányzat hosszú távú fejlesztési terveit.
  • Közreműködik a létrejövő önkormányzati befektetési füzet elkészítésében
 • Monitoring feladatok
  • A stratégiai dokumentumokra épülő fejlesztési programok megvalósulásának nyomon követése, a szükséges korrekciók elvégzése, különös tekintettel:
  • követi az ITS dokumentumban és a Támogatási Szerződésekben vállalt indikátor-mutatók határidőre történő teljesülését mind projektszinten, mind pedig programszinten, információt szolgáltat az Irányító Hatóság részére, valamint gondoskodik a szükséges programmódosításról saját szervezeténél és az Irányító Hatóságnál,
  • követi az ITS dokumentumban és a Támogatási Szerződésekben vállalt feladatok időbeli, pénzügyi, műszaki korlátainak ellenőrzését,
  • Részt vesz a programmenedzsment tevékenységekkel kapcsolatos ellenőrzési nyomvonal és belső eljárásrend kialakításában.
  • kialakítja a programmenedzsment tevékenységekkel kapcsolatos ellenőrzési nyomvonalat és belső eljárási rendet. Meghatározza a monitoring tevékenység teljes körű ellátásához szükséges adatok, információk körét, formáját, az adatáramlás módját, gyakoriságát. Térképi alapú digitális információs rendszert dolgoz ki a programmenedzsment tevékenység nyomon követésére valamint a naprakész monitoring jelentések előállítására.
  • Az Irányító Hatóság részére beszámolót készít a többéves nemzeti keret, az éves fejlesztési keret és az éves munkaterv megvalósításában történt előrehaladásról, az egyes felhívások előrehaladásáról és a szükséges intézkedésekre vonatkozó javaslatokról.
  • A részt vesz a programmenedzsment tevékenység előkészítő szakaszában létrejött engedélyezési / kiviteli tervdokumentációk tervismertetésein.
 • Partnerségi kapcsolatokat épít. (városi tulajdonú cégek, Felsőoktatási intézmények, közműszolgáltatók stb.)
 • Pályázati ügyekkel kapcsolatos feladatok
 • Pályázati ügyek
 • Pályázat figyelés
 • Pályázat írás
 • Pályázatok lebonyolítása, projektmenedzsmenti feladatok ellátása
 • Közbeszerzésekkel kapcsolatos feladatok:
 • Gondoskodik a Közbeszerzési Bíráló Bizottság (KBB) és az Önkormányzati Közbeszerzési Döntéshozó Bizottság (ÖKDB) üléseinek koordinálásáról a Közbeszerző értesítése alapján.
 • Gondoskodik a közbeszerzési terv nyilvánosságáról, valamint a terv módosításakor az ÖKDB, az állandó bizottságok, és a KBB-k folyamatos tájékoztatásáról.
 • A Közbeszerzési Szabályzat előkészítése és aktualizálása.

 

Nemzetközi kapcsolatokkal és európai uniós ügyekkel összefüggő feladatok ellátása:

 

 • Segíti a kapcsolattartást a testvérvárosok kapcsolattartóival, továbbá már működő eurorégiókkal.
 • Új testvérvárosi kapcsolatokat kezdeményezése, illetve a civil kezdeményezések segítése.
 • Az önkormányzathoz kapcsolódó nemzetközi projektek menedzselése, testvérvárosi feladatok magas színvonalú ellátása.
 • Részvétel a testvérvárosokkal közösen tervezett és szervezett programokban; ötletekkel, javaslatokkal elősegíteni a város intézményei és civil szerveződései által létesített külkapcsolatok ápolását.
 • A lezajlott hazai, ill. külföldi programokról beszámoló, feljegyzés készítése, bekérése.
 • Külföldre utazó delegációk utazásának előkészítése, megszervezése, dokumentálása, lezárása.
 • Projektötletek megfogalmazása és kidolgozása, menedzselése, önkormányzati részvétel feltételrendszerének kidolgozása, nemzetközi és uniós pályázatok elkészítése.
 • A városi szervezetek külkapcsolatainak figyelemmel kísérése, az Önkormányzat Európai Uniós feladatainak koordinálása, az Önkormányzat protokoll munkájának segítése.
 • Koordinálja a nemzetközi programokat, ötleteivel, javaslataival segíti a város intézményei és civil szerveződései által létesített külkapcsolatok ápolását, részt vesz az önkormányzat irodáinak nemzetközi projektjeiben.
 • Nemzetközi programok előkészítése, szervezése, lebonyolítása. A lezajlott hazai, illetve külföldi programokról beszámoló, feljegyzés készítése, bekérése.
 • Nagykövetségek, konzulátusok segítése, koordinálása.
 • Nemzetközi és testvérvárosi kapcsolatokon túl egyéb idegen nyelvű feladatok ellátása, azokban való részvétel.
 • Szervezi és bonyolítja az önkormányzat testvérvárosi és nemzetközi programjait és protokoll eseményeit. Ebben szorosan együttműködik nagykövetségekkel, a Külgazdasági és Külügyminisztériummal és a KÖH más érintett szervezeti egységeivel.

Marketing ágazattal kapcsolatos feladatok:

Az önkormányzathoz kapcsolódó marketing feladatok magas színvonalú ellátása.

 • A városi kulturális, idegenforgalmi és marketing szervezetek kapcsolatainak figyelemmel kísérése, valamint segítése, koordinálása, az Önkormányzat marketing vonatkozású feladatainak kivitelezése.
 • Részt vállal a marketing tevékenységek lebonyolításában. Kapcsolatot tart a marketingszereplőkkel.
 • Az Önkormányzati marketing feladatok adminisztrációjának ellátása.
 • Közterületen megvalósuló rendezvényekkel kapcsolatos folyamatos kapcsolattartás a Jogi és Hatósági Irodával.
 • Részt vessz az önkormányzati rendezvények, akciók, önkormányzati szervezésű lakossági megmozdulások szervezésében.
 • A programokkal kapcsolatos folyamatos adatszolgáltatás ellátása reklám-propaganda céljából.
 • Közreműködik a városi honlapon (szentlorinc.hu) valamint Kacsóta és Csonkamindszent honlapján a rendezvényekre vonatkozó információk folyamatos karbantartásának elvégzésében, figyelemmel kísérésében, információk aktualizálásában, valamint igény szerint idegen nyelvű változat készítése, továbbítása.
 • A TOP kommunikációjában történő közreműködés a beruházási programok döntésével kapcsolatos polgármesteri adminisztratív tevékenységet ellátja, dokumentálja a döntési folyamatokat és továbbítja azokat a közreműködők felé, a pályázati referenssel együttműködve.

 

Kulturális és idegenforgalmi szakmai feladatok

 

 • A kulturális és idegenforgalmi szervezetek és intézmények városi szintű projektjeinek koordinálása, szakmai képviselet a város intézményei és társaságai felé, ill. a külső szakmai partnerek felé felkérés alapján.
 • Az uniós és a hazai pályázati rendszerben koordinálja felkérés alapján az önkormányzat és az önkormányzat fenntartásában működő kulturális és művészeti intézmények, az önkormányzat tulajdonosi részvételével működő gazdasági társaságok részvételét.
 • Pályázatfigyelő és projektgeneráló tevékenységet is ellát. A pályázatok megvalósulását követően közreműködik az adott program Irányító Hatósága által végzett monitoring ellenőrzések során.
 • A fejlesztési elképzelések előkészítő munkarészeinek (programtervek, tanulmánytervek) elkészítésében, illetve elkészíttetésében közreműködik, az elkészült tanulmányokat véleményezi, értékeli. Esetenként, megbízásra, kiemelt kulturális és turisztikai ingatlanfejlesztési feladatok végrehajtásában is közreműködik. A Gazdálkodási és Intézményfelügyeleti Osztályvezető a Településüzemeltetési és Fejlesztési Csoportvezető ás a Főépítész koordinálása mellett, vele együttműködve részt vesz a kulturális célú hasznosításra szánt ingatlanok fejlesztésével kapcsolatos tervpályázatok lebonyolításában.

 

A kulturális ágazathoz kapcsolódó feladatok:

 

 • A képviselő-testületi referenssel és a város kulturális intézményével együttműködve előkészíti és koordinálja a városi kulturális nagyrendezvényeket, azok szerződéseit, valamint helyszíni ellenőrzéseket tart, bekéri és összegzi a szakmai beszámolókat és elszámolásokat.
 • Figyelemmel kíséri és a polgármestert tájékoztatja a különböző pályázatokon elnyert pénzeszközök felhasználásáról.
 • Kapcsolatot tart a városi, megyei és országos rendezőszervekkel, amatőr és professzionális művészeti szervezetekkel.
 • Tervezetet készít a költségvetés kulturális részéről.
 • Segíti az állami – és nemzeti ünnepek városi megemlékezéseit.
 • Segíti a Zenél a Városháza, a Borbarátok éjszakája, valamint a Lobby Party és az országos megemlékezésekhez köthető (pl. március 15., október 23, augusztus 20.) városi ünnepséget.
 • Részt vesz a Föld napja, az Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap rendezvénysorozat koordinálása, szervezésében.
 • Az aljegyző irányításával részt vesz a közterületek és az új közterületek elnevezésével kapcsolatos feladatok elvégzésében, a képviselő- előterjesztések elkészítésében, végrehajtásában.
 • Az önkormányzat közművelődési, könyvtári érdekeltségnövelő és a múzeumok szakmai támogatását célzó pályázatainak benyújtása.
 • Az aljegyző irányításával a kulturális pályázati alap aktuális pályázatainak kiírása, a pályázat bonyolítása, a bizottsági előterjesztések előkészítése, a pályázatok nyilvántartása, a támogatási megállapodások előkészítése, az elszámolások ellenőrzése.
 • Segíti a kulturális és turisztikai pályázati lehetőségek felkutatása, pályázati projektek gondozása.

 

Ügyintézők:

 

Név/beosztás

Telefon

Email

Feladat

Pénzár Zoltán csoportvezető

   

A csoport tevékenységének összefogása, irányítása, felettes szervekkel való kapcsolattartás, tájékoztatók, jelentések beszámolók elkészítése. Projektek műszaki  előkészítési beruházások, műszaki lebonyolítása, építési hatósági feladatok, engedélyezések, főépítészi ügyek előkészítése.

Böbék Dániel üzemeltetési referens

   

Üzemeltetés, közterületek, önkormányzati ingatlanok karbantartása, behajtási engedélyek, tulajdonosihozzájárulások, engedélyezési ügyek, környezetvédelmi ügyek, térinformatikai feladatok

Borda László pályázati főelőadó

   

Pályázati, marketing, kulturális, idegenforgalmi ügyek

Tóth Józsa Barbara pályázati referens

   

Pályázati, marketing, kulturális, idegenforgalmi ügyek

 

Karbantartók, fizikai dolgozók

 

Név/beosztás

Feladat

 

karbantartó

 

karbantartó

 

karbantartó

 

kézbesítő

 

…………… takarító

 

…………… takarító

 

…………… takarító