Jogi és Hatósági Kabinet

Jogi, és Hatósági Kabinet

 • Jogalkotással, jogalkalmazással és jogi képviselettel kapcsolatos feladatok:
  • Az érintett szervezeti egységekkel együttműködik az önkormányzati rendeletalkotás előkészítésében.
  • A testületi döntést igénylő – az Iroda feladat és hatáskörébe tartozó - ügyekben a rendelet-tervezeteket, előterjesztéseket, tájékoztatókat előkészíti, a döntésnek megfelelően a további intézkedéseket megteszi.
  • Jelzi a jegyzőnek, ha a Képviselő-testület és a bizottságok döntésének előkészítésekor vagy a döntések végrehajtása során jogszabálysértést észlel.
  • Közreműködik a KÖH belső szabályzatainak előkészítésében.
  • Közreműködik a fegyelmi, kártérítési és etikai eljárások lefolytatásában.
  • Lefolytatja - tisztségviselői megbízás alapján - a törvényességet érintő vizsgálatokat.
  • Ellátja az Önkormányzat és a KÖH jogi képviseletét bíróságok, hatóságok, más szervezetek és természetes személyek irányában. Előzetes egyeztetés és felhatalmazás alapján jognyilatkozatokat tesz, illetve azokat véleményezi. Szükség esetén jogi úton érvényesíti az önkormányzat, illetve a KÖH követeléseit.
  • Önkormányzat, valamint a KÖH által kötendő szerződéseket, megállapodásokat, egyéb jogügyleteket jogi szempontból felülvizsgálja, véleményezi.
  • Felkérés alapján okirat-szerkesztési feladatokat lát el az önkormányzat, illetve a KÖH részére.
  • Közreműködik a társegységek munkája során felmerülő, jogilag tisztázandó kérdések megoldásában.
 • Jegyzői hatáskörrel, a testületek működésével és a képviselők munkájának elősegítésével kapcsolatos feladatok:
  • Intézi a jogi megoldást igénylő – jegyzői hatáskörbe vagy az önkormányzat feladatkörébe tartozó - közvetlen lakossági bejelentéseket, panaszokat és kérelmeket, intézi a KÖH ingyenes telefonszámára érkező bejelentéseket.
  • Döntésre előkészíti a külföldiek ingatlanvásárlásaira vonatkozó hozzájárulásokat.
  • Ellátja a birtokvédelmi feladatokat.
  • Hulladékgazdálkodási hatósági feladatok ellátása.
  • Társasházak törvényességi felügyelete.
  • Koordinálja az önkormányzati képviselők bejelentéseinek, javaslatainak intézését.
  • Koordinálja a közmeghallgatáson felszólaló állampolgárok közérdekű bejelentéseinek intézését.
  • Segíti az önkormányzati képviselők jogainak érvényesítését és kötelezettségeinek teljesítését.
  • Figyelemmel kíséri a Képviselő-testület utáni feladatok végrehajtását.
  • Ellátja a Bizottság üléseinek előkészítését és lebonyolítását.
  • Gondoskodik a Képviselő-testületi meghívó, a feladatterv és a végrehajtott határozatokról szóló beszámoló elkészítéséről és a Képviselő-testületi anyagok képviselőkhöz, bizottsági tagokhoz és meghívottakhoz való eljuttatásáról az Informatikai Iroda közreműködésével.
  • Gondoskodik a Képviselő-testületek és a közmeghallgatások megszervezéséről, a Képviselő-testület és a közmeghallgatás elkészült jegyzőkönyveit megküldi a jogszabályban meghatározott szerveknek.
  • Információt nyújt az önkormányzati szervek döntéseiről, a hatályos rendeletekről. Közreműködik az önkormányzati rendeletek és határozatok számítógépes, egységes elvek szerinti nyilvántartásának kialakításában, működtetésében. Szükség esetén deregulációs intézkedéseket kezdeményez.
  • Gondoskodik a készülő rendelettervezetek és egyéb hirdetmények közzétételéről, kezeli a városházi hirdetőtáblát, illetve az internetes honlap ide tartozó oldalait.
  • Közreműködik a jogszabályoknak megfelelő belső KÖH-i, egységes joggyakorlat kialakításában.
  • Az önkormányzati működést és a hatósági eljárásokat érintő kérdésekben felvilágosítást ad az állampolgárok és egyéb szervezetek képviselői számára
  • Közreműködik a Jegyző európai parlamenti-, országgyűlési és helyhatósági választással, népszavazással és népi kezdeményezéssel, valamint a nemzetiségi kisebbségi önkormányzati képviselők választásával kapcsolatos feladat- és hatásköreinek ellátásában.
  • Figyelemmel kíséri a települési nemzetiségi önkormányzatok jogszabályszerű működését, szükség szerint jogi segítséget nyújt. Biztosítja a települési nemzetiségi önkormányzatok testületi működésének Alapokmányban meghatározott feltételeit.
  • Jogi konzultáció és szakmai segítségnyújtás a testületi anyag előkészítőivel
  • Bizottsági, Képviselő-testületi anyagok önálló előkészítése, különös tekintettel a KÖH szervezetét érintő jogi szabályozásra.
  • Döntésre előkészíti település nevének, címerének és zászlajának, logójának használatáról szóló engedélyeket.
  • A KÖH-ra vonatkozó esélyegyenlőségi terv elkészítése és aktualizálása.
  • Lakcímnyilvántartó rendszer kezelése, új települési címek felvitele, közterület elnevezések kezelése.
 • Belső ügyvitelszervezéssel kapcsolatos feladatok:
  • A munkatársa a kijelölt kapcsolattartó és adatszolgáltató a közadat informatikai rendszerben.
  • feladata a törvény által kötelezően közzéteendő információk folyamatos begyűjtése és honlapra telepítése.
  • Kezeli a KÖH telefonos lakossági bejelentéseit. A bejelentéseket soron kívül eljuttatja az érintett szervezeti egységekhez.
  • Együttműködik az Szentlőrinci Közüzemi Nonprofit Kft-vel a kötelező települési szilárd hulladék közszolgáltatás igénybevételének jogi eszközökkel történő kikényszerítésére. Nyilvántartás készítése a kötelező közszolgáltatást igénybe vevő természetes és jogi személyek köréről, a szolgáltató részére, e körben rendszeres adatszolgáltatás.
  • Kezeli és az érintettekhez továbbítja az önkormányzati e-mail címekre beérkezett lakossági bejelentéseket, egyéb megkereséseket.
  • Az önkormányzat vagy a KÖH nevére érkezett küldeményeket az Iratkezelési Szabályzatban foglaltaknak megfelelően az Iroda szignálja és juttatja el a társirodákra, illetve az érintett tisztségviselőkhöz (a tájékoztatás teljes körűségének biztosítása érdekében az adott ügyben érintett szakirodák, tisztségviselők másolati példánnyal történő tájékoztatása mellett).
  • Talált tárgyak kezelése
 • Állategészségügyi-, állattartási ügyek
 • Intézi a kereskedelmi és kulturális célú közterület-használattal kapcsolatos feladatokat.
 • Intézi a szálláshely szolgáltatással kapcsolatos ügyeket.
 • Intézi a lakossági bejelentéssekkel, panaszokkal kapcsolatos ügyeket.
 • Szakhatósági eljárást folytat a jogszabályban foglalt esetekben (szabad vizekben való tartózkodás, lőfegyver használat stb.).
 • Ellátja a földművelésügyi igazgatással kapcsolatos feladatokat (növényvédelem, növényegészségügy, állategészségügy, vadkárbecslés).
 • Mezei őrszolgálat ellátása.
 • Intézi az állattartók magatartási szabályairól szóló önkormányzati rendeletben meghatározott feladatokat.
 • Ellátja a jegyző vadászattal kapcsolatos feladatait.
 • Ellátja a talált tárgyakkal kapcsolatos feladatokat.
 • Hatósági ellenőrzéseket végez önállóan és a társhatóságokkal együttműködve.
 • Ellátja a parlagfű és más növényi kártevők elleni védekezés hatósági feladatait.
 • Intézi a pirotechnikai termékek kereskedelme és felhasználásának engedélyezése kapcsán felmerülő jegyzői feladatokat.
 • Ellátja a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény által a jegyző hatáskörébe utalt, a társasházak működésének, a társasház szerveinek és e szervek működésének törvényességi felügyeletével összefüggő feladatokat.
 • Intézi a birtokvédelmi ügyeket.
 • Közterület használattal kapcsolatos feladatokat
 • Kereskedelmi igazgatással, idegenforgalommal kapcsolatos feladatok
  • Üzletek működési engedélyének kiadása.
  • Működési engedélyben történt változások, módosítások átvezetése, módosított engedélyek kiadása.
  • Működési engedély megszűnések átvezetése, engedélyek visszavonása.
  • Kereskedelmi tevékenységről, és azok módosításáról, megszűnéséről szóló bejelentések nyilvántartásba vétele, igazolások kiadása.
  • Épületben tartandó zenés táncos rendezvények részére rendezvénytartási engedélyek kiadása.
  • Külön engedéllyel rendelkező kereskedők nyilvántartásba vétele, igazolások kiadása.
  • Rendezvények ellenőrzése.
  • Üzletek működésének ellenőrzése.
  • Üzletek bezárása, az üzletekben folyó tevékenység, termék forgalmazásának megtiltása.
  • Üzletszerű ingatlanközvetítői tevékenység, üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenység engedélyezése. Nyilvántartás vezetése és ellenőrzése az engedéllyel rendelkezőkről.
  • Kereskedelemmel, rendezvényekkel kapcsolatos nyilvántartások vezetése.
  • Adatszolgáltatás, félévenként statisztikai jelentés.
  • Rendőrség által szervezett éjszakai ellenőrzéseken való részvétel.
  • Hatósági bizonyítvány kiadása.
  • A jogszabályban előírt nyilvántartások vezetése, statisztikai adatszolgáltatás teljesítése.
  • Termelői piac kivételével vásárok, piacok működésének engedélyezése.
  • A jogszabályban előírt nyilvántartás vezetése.
  • Bevásárló központ üzemeltetésére, termelői piac fenntartására irányuló bejelentés nyilvántartásba vétele.
  • Kártyaterem működéséhez szakhatósági állásfoglalás kiadása.
 • A központi címregiszterrel kapcsolatos feladatok ellátása a 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján:
  • Házszám hiánya esetén házszám megállapításáról döntés. Az érintett ingatlanok tulajdonosainak tájékoztatása arról, hogy címükben változás fog bekövetkezni.
  • Társasházak esetében a lakások helyes címének megállapítása, a társasházi alapító okirat, Képviselő-testületi döntés és tulajdonosi határozat beszerzése.
  • Ha az adott ingatlannak több címe is van (saroktelek), a címellenőrzési eljárás során annak vizsgálata, hogy az ingatlant ténylegesen melyik közterület felől közelíthető meg.
  • Azon címek törlése, melyek nem tekinthetők ténylegesnek.
 • Környezetvédelemmel és természetvédelemmel kapcsolatos feladatok:
  • A környezetvédelmi hatósági feladatok ellátása.
  • A zaj- és rezgésvédelemmel, valamint környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos jegyzői hatáskörbe utalt feladatok.
  • Vendéglátó egységek éjszakai zajos működésének ellenőrzése.
  • Település belterületén parlagfűvel fertőzött területekkel kapcsolatos feladatok.
 • Ipari tevékenységek engedélyezése
  • Telep létesítésének bejelentése alapján történő nyilvántartásba vétel.
  • Telepengedélyezési eljárások lefolytatása és a kiadott telepengedélyek nyilvántartásba vétele.
  • Telephelyek ellenőrzése. Az ellenőrzések eredményétől függően a jogszabályokon alapuló eljárások lefolytatása
 • Intézi a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokkal kapcsolatos önkormányzati hatósági ügyeket.
 • A jegyző közigazgatási feladat- és hatáskörében eljárva:
  • Előkészíti a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, a kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra való jogosultságról szóló döntést.
  • Előkészíti a jogosulatlanul felvett ellátás visszafizetéséről, megtérítéséről, méltányosságból történő elengedéséről, részletfizetés engedélyezéséről, való jogosultságról szóló döntést.
  • Megállapítja a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, nagykorúvá vált gyermek hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetének fennállását.
  • Előkészíti a jegyző hatáskörébe tartozó települési támogatásokra való jogosultságról szóló döntést.
  • A jogszabályban előírt, a lakásépítési kedvezményhez és az otthonteremtési támogatáshoz szükséges igazolást ad ki.
  • Ellátja a gyermekétkeztetés szervezésével kapcsolatos feladatokat,
  • Vezeti a feladatokhoz kapcsoló nyilvántartásokat és kérésre igazolást ad ki azokról.
 • A polgármester és a Jogi és Humán Bizottság feladat- és hatáskörében eljárva:
 • Szociális támogatásokkal kapcsolatos feladatok:
  • döntésre előkészíti,
  • 18 évesnél idősebb tartós beteget ápoló személyek betegápolási támogatási kérelmeit,
  • a rendkívüli és a temetési támogatási kérelmeket,
  • a köztemetési kérelmeket,
  • a lakhatási támogatási kérelmeket,
  • a rendszeres gyógyszertámogatási kérelmeket,
  • a rendkívüli gyermeknevelési támogatás iránti kérelmeket,
  • a jogosulatlanul felvett ellátás visszafizetési, megtérítési ügyeit, a méltányosságból történő elengedéséről, részletfizetés engedélyezéséről szóló kérelmeket,
  • a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díj-hátraléka elengedéséről szóló kérelmeket, a tartozások behajtását a felsőoktatási ösztöndíjpályázatokat.
 • Döntésre előkészíti és lebonyolítja:
  • az önkormányzati tulajdonú bérlakások bérbeadását,
  • a bérleti jogviszony folytatásával kapcsolatos ügyeket,
  • az albérletbe adás, a lakásba való befogadás engedélyezését,
  • a tartási szerződéshez való hozzájárulást,
  • fiatalok első lakáshoz jutásának támogatásával kapcsolatos ügyeket.
  • Döntésre előkészíti a szociális helyzet alapján történő bérbeadások esetében a támogatott lakbérek megállapítását,
  • Közreműködik a szociális igazgatásról és szociális támogatásokról szóló 1993. évi III. törvény szabályain kívüli, önkormányzati döntésen alapuló lakbér- és közüzemi díj hátralékok ügyeiben
  • A hátralékosok esetében kezdeményezi a bírósági eljárás elindítását, végrehajtási intézkedések megtételét.
 • Anyakönyvek vezetésével, anyakönyvi ügyintézéssel kapcsolatos feladatok:
  • Születés, házasság, bejegyzett élettársi kapcsolat, haláleset anyakönyvezése.
  • Anyakönyvi kivonatok kiadása az egri anyakönyvbe és az elektronikus anyakönyvbe bejegyzett eseményekről.
  • Állampolgársági ügyek.
  • Névváltoztatási ügyek.
  • Családi jogállás rendezése.
  • Házassági névmódosítással kapcsolatos ügyek intézése.
  • Anyakönyvekbe bejegyzett események újra anyakönyvezése, utólagos javítása.
  • Hazai anyakönyvezés előkészítése.
  • Holtnak nyilvánítás, halál tényének megállapításával kapcsolatos ügyek,
  • adatszolgáltatások.
  • Az anyakönyvi igazgatás területét érintő nyilvántartások vezetése
  • Házasságkötési és névadói szertartások megtartása.
  • Szertartások szervezése, közreműködőkkel kapcsolattartás, megállapodások megkötése, számlázási feladatok előkészítése.
  • Az Elektronikus Anyakönyvi rendszer adatokkal való feltöltése és az anyakönyvi adatváltozások átvezetése.
  • A papír alapú anyakönyvi bejegyzések rögzítése az elektronikus anyakönyvbe.
 • Hagyatéki ügyek tekintetében
  • Joghatósággal kapcsolatos adatok beszerzése.
  • KÖH-ból, illetve kérelemre a hagyatéki eljárás megindítása és az eljárás lefolytatása a közjegyzői eljárás előkészítésére.
  • Az örökhagyó hagyatékának leltározása az irányadó jogszabályok szerint. Biztosítási intézkedések megtétele és foganatosítása.
  • A gyámhatóság megkeresésére cselekvőképességet érintő gondnokság alatt, illetve gyámság alatt álló személy vagyoni ügyében leltár készítése a hagyatéki leltározás szabályai szerint.
 • Egyéb feladatai:
  • Elkészíti a helyi szabályozást igénylő ügyekben az önkormányzati rendelet-tervezeteket
  • Előkészíti a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi és egészségügyi feladatokat, érdekvédelmet, érdekképviseletet ellátó szervezetek önkormányzati támogatásával kapcsolatos ügyeket.
  • Döntésre előkészíti, és az illetékes bizottságok, Képviselő-testület elé terjeszti a feladatkörébe tartozó önkormányzati ügyeket.
  • Ellátja az önkormányzati ellátási körbe tartozó egészségügyi feladatokkal kapcsolatos fenntartói, koordinációs feladatokat:
  • praxisjog-átadási kérelmek előkészítése,
  • vezeti az előírt nyilvántartásokat, azok alapján adatokat szolgáltat, statisztikai jelentést készít.
  • társhatósági megkeresésre a feladatkörébe tartozó ügyekben környezettanulmányt készít, adatot szerez be.
  • részt vesz a feladatkörével összefüggő helyszíni vizsgálatokban.
 • Elvégzi az ingatlanforgalmi szakértői névjegyzékkel összefüggő feladatokat.
 • Ellátja a piac, jogszabály szerinti működésének biztosításával, szakmai felügyeletével kapcsolatos feladatokat.
 • Ellátja az anyakönyvezésről szóló jogszabályokban meghatározott feladatokat.
  • Intézi a külföldi állampolgárok magyarországi házasságkötésével kapcsolatos feladatokat.
  • Ellátja a magyar állampolgár külföldön történő házasságkötésével kapcsolatos feladatokat.
  • Ellátja a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésével kapcsolatos anyakönyvvezetői feladatokat.
  • Döntésre előkészíti a külső helyszínen történő szertartás megtartásának engedélyezési ügyeit.
  • Felmentést ad a házasságkötést megelőző 30 napos várakozási idő alól.
  • Elvégzi a honosítással és a visszahonosítással kapcsolatos anyakönyvvezetői feladatokat.
  • Szervezi az anyakönyvi igazgatáshoz kapcsolódó szertartásokat.

 

Idegenforgalmi ágazattal kapcsolatos feladatok:

 • Az önkormányzathoz kapcsolódó idegenforgalmi hatósági feladatok magas színvonalú ellátása.
 • A városi kulturális és idegenforgalmi szervezetek kapcsolatainak figyelemmel kísérése, valamint segítése, koordinálása, az Önkormányzat idegenforgalmi vonatkozású feladatainak kivitelezése.
 • Végzi az Orfű-Balatonszéplak önkormányzati idegenforgalmi egységek hasznosítását.
 • Egyéb feladatok:
  • Végzi az önkormányzati nem lakáscélú kulturális helyiségeinek bérbeadása körüli jogi előadói feladatokat, hasznosítását.
  • Segíti az önkormányzati kulturális intézmények jogi feladatait.

 

Ügyintézők:

 

Név/beosztás

Telefon

Email

Feladat

Dr. Kerti Helga jogi referens

   

Jogi és hatósági ügyek, működési engedélyek kiadása, módosítása, bevonása; szállás engedélyek ügyintézési feladatai; telepengedélyezéshez kapcsolódó ügyintézés, közterületfelügyelet vezénylési feladatainak előkészítése, közösségi együttélés ellenes ügyek, birtokvédelemmel kapcsolatos feladatok.

Dr. Eisen Alexandra jogi referens

   

Hagyatéki ügyek, jogi ügyek.

Czigler Anita szociális referens

   

Szociális ügyek

Nagy Csilla anyakönyvvezető

   

Anyakönyvi, ügyek, népesség nyilvántartással kapcsolatos ügyek, közterület-elnevezések, házszámozással kapcsolatos ügyek, földforgalmi ügyek, hirdetmények

Gergely Nikolett

   

temetői ügyek, adminisztrációs ügyek